Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Om oss

Om Oss

NorskBibel 88 07

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon(NLL) ble grunnlagt i 1963 og er et resultat av de vekkelser som Gud sendte over flere deler av landet i 1950- og 60-årene. NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Finnmark.  

Født i vekkelse

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ble dannet i 1963, og har sin bakgrunn i de vekkelser som Gud sendte over flere deler av landet i 1950- og 60-årene. Det særskildte ved disse vekkelsene var en radikal og frigjørende forkynnelse hvor mange navnekristne våknet opp til nytt liv. Vi tror at det er samme behov i dag for det radikale budskapet som Jesus selv forkynte, - budskapet om at det som skal til for å bli frelst ikke er sterk vilje eller egen bestemmelse, men en ny fødsel. Dette er den Hellige Ånds gjerning ved forkynnelsen av lov og evangelium.

 

Vi tror at Gud har kalt oss

Vi tror at det er Herren som har kalt oss til å være med å bringe dette livgivende budskapet ut til vårt folk og folkeslagene. Vårt arbeidsfelt er ubegrenset. Vi tror at Guds ord er kraftig til å gjøre sin gjerning når vi forkynner ordet slik det står skrevet. Vårt kall er å forkynne korsets dårskap som er Guds kraft til frelse. "Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre."

 

Arbeidsmetoder

Vi har ikke tro for «nye virkemidler i en ny tid», men vil stå fast på at form og innhold hører nøye sammen. Det er bare forkynnelsen av Guds ord i lov og evangelium som kan føre sjelene fram til sannhets erkjennelse, og vi har ikke tro for å ikle dette ord kjødelige eller verdslige former og rammer. Vårt kall er ikke å nå ungdom eller kirkefremmede med det de har fra før, eller vil ha. Men vi har fått et kall til å gå til alle mennesker med Guds ord, med forkynnelsens dårskap. Så vil Guds ord gjøre sin gjerning i samvittighetene!

 

Tre hovedlinjer

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon blir gjerne omtalt med ordet "radikal". Radikal betyr å gå til roten. I den betydning vil vi gjerne være radikale etter tre hovedlinjer:

 

 

Den radikale bibellinjen

Vi tror at hele Skriften er Guds inspirerte ord til oss. En kristen kan ikke ha noe annet bibelsyn enn det Bibelen selv gir oss (Jmfr. 2Tim 3:16 og 2Pet 1:19-21).Den radikale vekkelseslinjen

Det er ikke nok å lære evangeliet teoretisk rett. Det er grunnleggende forskjell mellom det å vite om og det å gjennomleve Guds ord i lov og evangelium. Et menneske er ikke frelst fordi det har bestemt seg for å bli en kristen, eller fordi det er med i kristelig arbeid. Et Guds barn blir jeg bare ved en ny fødsel. Den nye fødsel skjer ikke som resultat av min egen vilje eller innsats. Den skjer bare ved at Den Hellige Ånd åpenbarer evangeliet om Jesus - Stedfortrederen - for den som har gått konkurs i alt sitt eget frelsesverk.

 

Den radikale lekmannslinjen

Norsk Luthersk Lekmannsmison vil være en radikal lekmannsbevegelse. Vi vil bevare lekfolkets rett til å kalle, innvie og sende heimearbeidere og misjonærer. Vi vil også forsvare retten til fri nattverd, og klart hevde at det frivillige lekmannsarbeidet på bedehuset er et fullt legitimt kirkelig arbeid, - og på ingen måte annenrangs.

§ 1-3 i våre lover lyder slik:

§1       Norsk Luthersk Lekmannsmisjon er en sendetjeneste og et hjem for forkynnere og venner av den  luthersk-rosenianske forkynnelsen

§2       Formålet er å bære evangeliet ut til vårt folk og til hedningene.

§3       Virksomheten skal tuftes på en hel Bibel og vår evangelisk-lutherske bekjennelse.