Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2013
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2013
Hyrde eller leiesvenn?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter et av de kristelige ungdomsarrangementene i fjor sommer sto det et lite leserinnlegg, hvor en av deltakerne spurte hvor hyrdene var.

Les mer

Profeten Jeremia og vår samtid (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje artikkel fra Jeremias bok. I de to første fikk vi høre om profeten og hans samtid. I denne artikkelen rettes søkelyset på oss som går i kirke og bedehus i dag. Er ikke dette et ord til oss?Red.

 

Les mer

Gud har gitt oss sitt Ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for bibelskolen«Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» 2Kor 4:1-6

Les mer

Lat dykk forlika med Gud!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er vi då sendebod i staden for Kristus, som om Gud sjølv formana gjennom oss. Vi bed i staden for Kristus: Lat dykk forlika med Gud!» 2Kor 5:20

Les mer

Oppbyggelsesbøker til spansk og quechua
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidetPå forrige årsmøte ble det vedtatt at Lekmannsmisjonen kunne utvide sin støtte til misjon i Sør-Amerika. I den anledning reiste Marit og Ingar Gangås til Bolivia og Peru i tiden 17. oktober til 16. november 2012. Turen kom i stand etter invitasjon fra Union Misionera (UM) i Arequipa, Peru, som ønsket at Ingar Gangås skulle undervise ledere og ansatte og ha bibelundervisning for kirkens medlemmer.

Les mer

Kristi kjærlighet tvinger oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker.»«For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.»«Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: la dere forlike med Gud!»2Kor 5:11; 14-15; 20

Les mer

Liten organisasjon med stort oppdrag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon«For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår Frelser Jesu Kristi herlighet.» Tit. 2:11-13

Les mer

En stor nød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:36-38

Les mer

Herre, når eg spør om vegen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Herre, når eg spør om vegen,den du vil at eg skal gå, kvifor kan eg ikkje då straks den vegen klart forstå?

Les mer

Liv eller død
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyEn mektig havørn svever høyt oppe i luften, men dens blikk er hele tiden festet på det store, brusende havet under. Den speider etter fisk.

Les mer

Ta dette formaningens ord vel opp!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Så lenge som et menneske vedblir å være en ydmyk og lydig disippel overfor Guds Ord, vil han høre og følge all Guds vilje og alt hans råd til vår salighet. Da kommer også Den Hellige Ånd til å fullføre sin gode gjerning som han har begynt i ham. Ånden kommer stadig til å avsløre det som ennå kan ligge skjult og rette på det som er galt.

Les mer

Formaningane i Guds ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Eg formanar dykk då, eg som er ein fange for Herrens skuld, at de ferdast slik det sømer seg for det kallet de er kalla med.» Ef 4:1

«Og elles, brør, bed eg og oppmodar vi dykk i Herren Jesus: Liksom de har lært av oss korleis de bør ferdast og vera Gud til hugnad – slik de og ferdast – så må de gjera endå større framgang i dette.» 1Tes 4:1

«Mine kjære! Eg formanar dykk som framande og utlendingar, at de held dykk frå dei kjøtlege lystene, som strider mot sjela.» 1Pet 2:11

Les mer

Skynd deg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede.» Luk 19:6

Les mer

Profeten Jeremia og hans samtid (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For to onde ting har mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» Jer 2:13

Les mer

Noahs tømmermenn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En gutt var med i en misjonsforening. Han hadde stor interesse av å samle inn penger til misjonen, men ellers tok han det ikke så nøye med hvordan han levde. Hjemme var han tverr og gretten. Han var heller ikke så redd for å si en usannhet, ja kunne til og med misbruke Guds navn.

Les mer

Om saltet misser si kraft
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag frå tale av Dag Rune Lid«Når de kjem for å syna dykk for mitt åsyn, kven har då kravd av dykk at de skal trakka ned føregardane i templet mitt? Kom ikkje fram med fleire gagnlause matoffer! Det er ein motbydeleg røykjelse for meg. Nymåne og sabbat, høgtidssamling – eg toler ikkje høgtid og urett saman. Dykkar nymånedagar og høgtider – sjela mi hatar dei. Dei har vorte ei bør for meg, eg er trøytt av å bera dei. Og når de breier ut hendene, løyner eg augo mine for dykk. Kor mykje de bed, så høyrer eg ikkje. Hendene dykkar er fulle av blod. Reinsa dykk og tvetta dykk! Tak dei vonde gjerningane dykkar bort frå augo mine! Hald opp med å gjera det som vondt er! Lær å gjera det gode, legg vinn på det som rett er! Vis valdsmannen på rett veg! Hjelp den farlause til retten hans, før saka for enkja!» Jes 1:12-17

Les mer

Mitt vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tenkte å dele med dere noe jeg leste i påsken. Det er over Jesu ord på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Mat 27:46). C. Asschenfeldt-Hansen skriver i bibelforklaringen «Gullgruben»: «Anfektelsens dype mørke kan også fra tid til annen legge seg over et troende menneske. Det er som om hjertet vil rope det samme spørsmålet til Gud:'Hvorfor har du forlatt meg?' Det er som om all følelse av Guds kjærlighet er forsvunnet. Når vi opplever noe slikt, skal vi bare tenke på de tre timene på Golgata. Der er det slått uttrykkelig fast, og ingen kan forandre det:

Les mer

Svend Foldøen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Svend Foldøen var en sentral og markant emissær gjennom hele første halvdel av 1900-tallet. «Ryfylkebispen» ble han kalt; kallenavnet angir både at Ryfylke var hans «bispedømme» og at han var en sentral leder for et troende lekfolk, som i en viss grad stod i et spenningsfylt forhold til den offisielle kirken.

Les mer

Jesus og Barabbas
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Pilatus kalte da sammen yppersteprestene og rådsherrene og folket.» Luk 23:13Jødene hadde lenge ventet på et beleilig øyeblikk da de kunne gripe Jesus og gjøre med ham etter sin vilje, nemlig å drepe ham. I spissen for forfølgerne gikk yppersteprestene og de andre religiøse lederne for folket.

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi hadde seks elever på bibelskolen i høst, men etter nyttår har det startet fire elever til, slik at vi har vært ti elever denne våren. Viktigere enn antallet, er at skoleåret får betydning for den enkelte som går her. Vær fortsatt med i bønn om at Den Hellige Ånd må få åpenbare ordet for hjertene og at den enkelte som arbeider på skolen får stå under Guds velsignelse i tjenesten. Der hvor Guds Ånd arbeider, setter også den onde inn, derfor vil det være kamp i hjertene, både hos elever og ansatte på en bibelskole.

Les mer