Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2013
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2013
Han står for døren nå og banker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Mia HallesbyEn gammel kone bodde i en liten landsby i Skottland, ikke langt fra en skjønn borg, som tilhørte kongefamilien.

Les mer

Den evige fortapinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då ropa han og sa: Far Abraham! Miskunna deg over meg og send Lasarus, så han kan duppa fingertuppen sin i vatn og svala tunga mi! For eg lid stor pine i denne elden!» Luk 16:24

Les mer

Våre lamper slokner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Våre lamper slokner» er en av flere tankevekkende bøker skrevet av J. F. Løvgren. Boken ble sist utgitt i Norge på Antikkforlaget i 1993. I noen nummer framover vil vi gjengi et utdrag for Lov og Evangeliums lesere. Red.

Les mer

Guds tanker og våre tanker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest dette året, sa til dem: Dere forstår ingenting! Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Joh 11:49-50

Les mer

Guds ord står fast
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Mat 24:35

Les mer

Min hjelp kommer fra Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himme ens og jordens skaper.» Sal 121:1-2

Les mer

Kven sigrar i ditt liv?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då samrådde eg meg ikkje med kjøt og blod.» Gal 1:16

Les mer

Elevene ved Bibelskolen på Fossnes høsten 2013
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lørdag 17. august var det åpningsfest og oppstart for høstens kull ved Bibelskolen på Fossnes. Lars Fossdal talte over 2Krøn 12:1-2: «Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham. Så hendte det i kong Rehabeams femte år at Sisak, kongen i Egypt, drog opp mot Jerusalem – for de hadde båret seg troløst at mot Herren».

Les mer

Profeten Jeremia og vår samtid (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Urettferdighetens forførelsePå Jeremias tid fikk avgudsdyrkelsen stor utbredelse i landet. Folket trodde på avgudene og tilba dem. Med avgudsdyrkelsen fulgte også mye fest og løssluppenhet. Det gjorde den tiltrekkende og forførende. Her var det ikke tale om folkets synd, ingen Herrens lov som skulle følges. Det var fri seksuell utfoldelse, med prostitusjon som en del av gudsdyrkelsen. Hemningene var borte, og alt var berusende og herlig. I profeten Jeremias bok, kapittel 44 og versene 15–19, ser vi at det var særlig kvinnene som gikk i bresjen for avgudsdyrkelsen, og mennene støttet opp og syntes det var alle tiders. De dyrket himmeldronningen. Det var et annet navn på Astarte. Med dyrkelsen av henne fulgte også en hedensk kultur. Hun kalles i 2Kong 23:13 for Sidoniernes styggedom. De brant røkelse, det betydde tilbedelse og lovprisning. De utøste drikkoffer, det var vin hvor guden skulle ha sin del, og de som ofret skulle ha sitt. Dermed ble dette en orgie i rus og umoral.

Les mer

Virkelig frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» Joh 8:31-37

Les mer

Den lykkelige sjel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den sjel som har syndenes forlatelse, er en lykkelig sjel. Den kaller Gud Far. Som Far har Gud overtatt alle en fars forpliktelser overfor meg. Han sørger for meg og verner meg mot alle farer, frir og frelser meg fra alt ondt. Jeg kan trygt kaste min sorg på Gud, for han har omsorg for meg. Fra min Far kommer bare gode kår. Lykke og ulykke, sorg og trøst kommer fra den samme Fars hjerte. Skulle ikke dette skaffe meg sjelero selv i den største nød og sorg? Gud er en Far, enten han tukter meg eller etterjager meg med sine velgjerninger. Særlig vil han være enkers og farløses Far. Du som ingen far har på jorden, skal vite at du har en allvitende og allmektig Far i himmelen.

Les mer

Kameleon-kristen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kameleoner er en gruppe av skjellkrypdyr som er kjent for sin evne til raskt å skifte farge, forandre og tilpasse seg omgivelsene hele tiden. De fleste artene klatrer i busker og trær. Total lengde varierer fra ca. 3,0 cm til 68,5 cm. Øynene kan beveges uavhengig av hverandre.

Les mer

Koparormen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då sende Herren seraformer inn mellom folket...» 4Mos 21:6

Les mer

I lyset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I et hjem hadde de et ualminnelig godt speil. Alle roste det. Når folk så seg i speilet, hendte det at de smilte til seg selv. Men så ble speilet flyttet. Det hang før inne i en mørk krok under en pen lampe. Nå kom det midt mellom to vinduer. Men nå var det liksom ikke samme speilet. Det var blitt så klart og skarpt. Allikevel var jo speilet akkurat det samme som før. Speilet var ikke annerledes, men lyset var annerledes. Istedenfor en dempet behagelig lampe, så man seg nå i dagens fulle lys.

Les mer

«Jeg står i gjeld»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Referat fra årsmøtet i NLLNorsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (11. juli 2013) ble i år holdt under sommersamlingen på Bibelskolen på Fossnes.

Les mer

Arbeidet i Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Salme 127:1-2

Les mer

Profeten Jeremia og vår samtid (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

AvgudsdyrkelseHerren advarer mot å følge andre guder. Avgudsdyrkelsen er det som mer enn noe annet er årsak til Guds folks frafall. «Dere brenner røkelse for Ba'al og følger andre guder» (Jer 7:9). «Barna sanker ved, fedrene tenner opp ild, kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning. De utøser drikkoffer for andre guder, for å vekke min vrede» (v. 18). Vi ser det er en avgudsdyrkelse hvor hele familien er engasjert, mor, far og barna. Barna var også med, de ble forført inn i dette av sine foreldre. Slik også i vår tid. Det skjer i blind snillhet og hårdnakket egensindighet. Barna læres opp til å bære ved til bålet og holde avgudsdyrkelsen ved like. For det er jo så fint og spennende, og ikke minst morsomt. Dansen rundt gullkalven begeistrer til alle tider.

Les mer

Tjenestedeling mellom mann og kvinne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så gav mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans motstykke.» 1Mos 2:20

Les mer

Hvorfor er fortielse af Guds Ord så alvorlig?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ovenstående spørgsmål kom til at stå så levende for mig for et par år siden. Anledningen til det var en prædiken her i Danmark, hvor der blev talt meget klart om det store og levende håb, som en kristen ejer ved troen på Jesus. Og jeg tror, at dette budskab vakte glæde hos de fleste af tilhørerne.

Les mer

De kristnes møter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Straks etter Kristi himmelfart og pinse kom de som trodde på Kristus sammen for å samtale om det de hadde sett, hørt og lært av Jesus (Apg 2). Slike sammenkomster har siden fulgt de troende.

Les mer