Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Opstad Ragnar
Search Keyword:
Total: 103 results found.
Tag: Opstad Ragnar
Omvending og kristeleg vandel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «Så skal då heile Israels folk vita for visst at Gud har gjort han både til Herre og Messias, denne Jesus som de krossfeste. Men då dei høyrde dette, stakk det dei i hjarta, og dei sa til Peter og dei andre apostlane: Kva skal vi gjera, brør?» Apg 2:36-37

Les mer

Guds frelse og Guds kall
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han som frelste oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje etter våre gjerningar, men etter si eiga rådgjerd og den nåden som er oss gjeven i Kristus Jesus frå ævelege tider.» 2Tim 1:9

Les mer

«Ransak meg, Gud...»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta! Prøv meg og kjenn mine mangfaldige tankar, sjå om eg er på fortapingsvegen, og lei meg på ævevegen!» Sal 139:23-24

Les mer

Korleis blir ein frelst?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Evig fortapelse eller evig frelse, det er det alt Guds ord – gjennom hele Bibelen – dreier seg om», skriv Asschenfeldt-Hansen i bibelforklaringa «Gullgruben». No er det nådetid. No kan ein bli omvendt og frelst. Men den som står imot Guds kall, og ikkje vil omvenda seg, vil få rikeleg tid til å angra i for- tapinga.

Les mer

Kampen for sigersprisen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men eg tvingar lekamen min og held han i trældom, så ikkje eg som forkynner for andre, sjølv skal finnast uverdig.» 1Kor 9:27

Les mer

Døyparen Johannes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og du, barn, skal kallast profet for den Høgste. For du skal gå fram føre Herren for å rydja vegane hans.» Luk 1:76

Les mer

Vegen – og farane
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

På vandringAlle som tilhøyrer menneskeslekta, er evighetsvandrarar – på veg mot ein av to endestasjonar: himmel eller helvete. Dei aller fleste synest å vera lite opptekne av det, også mellom oss som kallar oss kristne. Ordet «æve» er eit frykteleg ord med tanke på fortapinga. «Røyken av pinsla deira stig opp i all æve» (Op 14:11). Gud er ikkje berre kjærleg, han er også heilag. «Og er det med naud og neppe den rettferdige vert frelst, korleis skal det då gå med den ugudelege og syndaren?» (1Pet 4:18).

Les mer

Vil vi ha vekkjing?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Guds lysOm vi vil ha vekkjing? Eit merkeleg spørsmål, kanskje. Det er vel ikkje mange kristne forsamlingar eller enkeltkristne som ikkje ber om at Herren må senda vekkjing. Då tenkjer vi gjerne at dette er noko som gjeld dei ufrelste. Det er det, men vekkjing er noko meir, noko som grip inn i ditt og mitt liv. Sann vekkjing er å koma inn i Guds lys med sitt liv.

Les mer

Vårt forhold til våre to stamfedre
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Altså, liksom ein manns fall vart til fordøming for alle menneske, såleis vart og éin manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjering for alle menneske» (Rom 5:18).

Les mer

«…til Herren rett omvendt»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Å, hvilken ære, For tanken alt for stor, Hans barn å være Som i det høye bor! Når jeg er blevet Til Herren rett omvendt, Fra verden revet, Med Jesus rett bekjent, I himlen skrevet Med Lammets røde prent!» (Hans Adolph Brorson, 1739. Sb 134:1)

Les mer

Kan eg bli frelst når eg vil?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vårt val? I forklaringa til «Den tredje trosartikkel» kan vi lesa desse orda: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham…»

Les mer

Fridom i Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Vårt forhold til Guds ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sakkeus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Gjer arven kjent!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den frelsande trua
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

I sjelesorg hos Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Ofringa av Isak
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Tankar om forkynninga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Død eller levande tru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer